Gelar akademik Diploma :
 1. A.md (Ahli Madya)
 2. A.md.Komp (Ahli Madya lulusan komputer atau Informatika
 3. S.ST (Sarjana Sains Terapan) Diploma IV

Gelar Akademik Sarjana :
 1. Sebelum tahun 1993, gelar sarjana yang ada di Indonesia antara lain :
 • Doktorandus (Drs.)
 • Doktoranda (Dra.)
 • Insinyur (Ir.)
2. Setelah tahun 1993, penggunaan baku gelar sarjana yang ada di Indonesia antara lain :
 • S.E (Sarjana Ekonomi)
 • S.H (Sarjana Hukum)
 • S.T (Sarjana Tekhnik)
 • S.TP (Sarjana Tekhnologi Pertanian)
 • S.Ag (Sarjana Agama)
 • S.Pd (Sarjana Pendidikan)
 • S.Kom (Sarjana Komputer)
 • S.Pd.I (Sarjana Pendidikan Islam)
 • S.Ds (Sarjana Desain)
 • S.Farm (Sarjana Farmasi)
 • S.Fil (Sarjana Filsafat)
 • S.H.I (Sarjana Hukum Islam)
 • S.Hum (Sarjana Humaniora)
 • S.Gz (Sarjana Ilmu Gizi)
 • S.Kel (Sarjana Ilmu Kelautan)
 • S.IKom (Sarjana Ilmu Komunikasi)
 • S.I.P (Sarjana Ilmu Politik)
 • S.In (Sarjana Intelejen)
 • S.Ked (Sarjana Kedokteran)
 • S.Hut (Sarjana Kehutanan)
 • S.K.G (Sarjana Kedokteran Gigi)
 • S.K.H (Sarjana Kedokteran Hewan)
 • S.Kep (Sarjana Keperawatan)
 • S.K.M (Sarjana Kesehatan Masyarakat)
 • S.Mn (Sarjana Manajemen)
 • S.Par (Sarjana Pariwisata)
 • S.Pd.SD (Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar)
 • S.Pi (Sarjana Perikanan)
 • S.P (Sarjana PErtanian)
 • S.Pt(Sarjana Peternakan)
 • S.Psi (Sarjana Psikologi)
 • Sarjana Sains (S.Si)
 • S.Sos (Sarjana Sosial)
 • S.S (Sarjana Sastra)
 • S.Sn (Sarjana Seni)
 • S.Th (Sarjana Theologi)

Gelar Akademik Pasca Sarjana :